• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Predmetnik

Kemija, materiali in biotehnologije

Podsmer – Okoljske biotehnologije

Glavni cilj smeri je razvijanje akcijske kompetence za odgovorno ravnanje v življenjskem okolju. Pri preučevanju ekoloških problemov je temeljnega pomena naravoslovna kultura, dosegljiva s prepletanjem znanj kemije, biologije, fizike, kemijske tehnologije in biotehnologije.

Predmetnik1. r2. r3. r4. r5. r
Slovenski jezik in književnost44444
Italijanski jezik in književnost44444
Angleščina33333
Zgodovina22222
Matematika44333
Izbrana poglavja iz matematike--11-
Pravo in ekonomija22---
Vede o Zemlji in biologija22---
Fizika33---
Kemija33---
Tehnologije in tehnike grafičnega upodabljanja33---
Informacijske tehnologije3----
Uporabne znanosti in tehnologije-3---
Analizna kemija in instrumentalna analiza--444
Organska kemija in biokemija--444
Biologija, mikrobiologija in tehnologija nadzora okolja--666
Okoljska fizika--223
Telesna vzgoja22222
Verouk ali alternativne dejavnosti11111
Skupaj – tedensko3636363636

Po petletnem šolanju na podsmeri Okoljske biotehnologije pridobi tehnik specifične kompetence na področju naravoslovnih ved, kemijsko-bioloških instrumentalnih analiz in proizvodnih procesov:

  • sistematično zbiranje, analiza in vrednotenje informacij, predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih podatkov ter zaključkov v ustrezni obliki;
  • uporaba eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovalnega dela;
  • uporaba kemijskega, biološkega in fizikalnega znanja za razumevanje snovi, snovnih in energijskih sprememb ter naravnih pojavov;
  • razumevanje vpliva naravoslovne in kemijske znanosti ter tehnologije na življenje in okolje;
  • poznavanje moči in omejitev znanosti pri reševanju tehnoloških, ekonomskih, socialnih in okoljskih problemov;
  • sposobnost odgovornega in aktivnega sodelovanja pri upravljanju in nadziranju kemijskih in biotehnol. procesov;
  • sposobnost prepoznavanja, kritične presoje in preprečevanja nevarnosti v skrbi za varnost, varstvo okolja in zdravje.

Smotri smeri so v skladu s cilji Lizbonske strategije, ki so usmerjeni v razvijanje odličnosti na področju matematike, fizike in naravoslovno-tehnološkega znanja ter tesne povezave s svetom dela. Vse to naj bi prispevalo k doseganju socialne in okoljske kohezije ter k zavedanju pomena znanosti za ekonomsko rast in trajnostni razvoj v celotnem evropskem prostoru.

Kemijsko-biološki tehnik se lahko zaposli v laboratorijih za kemijske, biološke in mikrobiološke analize, v ustanovah, ki se ukvarjajo z onesnaževanjem in monitoražo okolja, v biotehnološki in kemijski industriji, na zdravstvenem in farmacevtskem področju ter v znanstveno-raziskovalnih ustanovah. Lahko pa tudi nadaljuje študij na katerikoli fakulteti.