• Slovenščina
 • Italiano
 • English

Predmetnik

Elektronika in elektrotehnika

Podsmer – Elektronika

Izobraževalni program, poleg specifične tehniške in strokovne usposobljenosti, posreduje splošno in temeljno poznavanje in razumevanje naravnih in družbenih zakonitosti. Taka priprava omogoča diplomiranemu tehniku takojšen in učinkovit vstop v svet dela in stroke, a tudi trdno in široko osnovo za nadaljnji študij in poglabljanje znanja tako v specifičnem sektorju kot na drugih predvsem znanstveno usmerjenih področjih.

Predmetnik1. r2. r3. r4. r5. r
Slovenski jezik in književnost44444
Italijanski jezik in književnost44444
Angleščina33333
Zgodovina22222
Matematika44333
Izbrana poglavja iz matematike--11-
Pravo in ekonomija22---
Vede o Zemlji in biologija22---
Fizika33---
Kemija33---
Tehnologije in tehnike grafičnega upodabljanja33---
Informacijske tehnologije3----
Uporabne znanosti in tehnologije-3---
Tehnol. in načrt. električnih in elektronskih sistemov--556
Elektrotehnika in elektronika--766
Avtomatski sistemi--455
Telesna vzgoja22222
Verouk ali alternativne dejavnosti11111
Skupaj – tedensko3636363636

Poleg splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, v petletnem študiju Elektronike dijak usvoji znanje in sposobnosti, ki mu omogočajo:

 • uporabo in izbiro materialov, orodij in elementov s področja elektronike, ob spoštovanju standardov, tehniških predpisov na izbranem področju avtomatike, krmilne tehnike ali multimedijske ali prenosne elektronike ter varnosti pri delu;
 • pravilno in varno rabo orodja, strojev, naprav in instrumentov ter merilnih metod za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin pri analizi elementov in sistemov;
 • poznavanje osnovnih elementov programske opreme, pravil za pisanje programov in osnov sintakse in semantike vsaj enega programskega jezika;
 • načrtovanje in analizo delovanja kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij ter avtomatizacijskih procesov;
 • posodabljanje, nadgradnjo in inovacije pri avtomatizacijskih procesih, ob spoštovanju tehniških predpisov in zakonskih pravil;
 • vodenje projektov;
 • upravljanje proizvodnih procesov v povezavi z ostalimi funkcijami podjetja;
 • prispevanje k vzdrževanju in izboljšavi kakovosti proizvodnje, zmanjševanju onesnaževanja in varstvu okolja, racionalni rabi energije in materialov, ter zagotavljanju varnosti pri delu;
 • uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na strokovnem področju;
 • delo s strankami, prepoznavanje in opredelitev problemskih nalog, ter predstavitev rešitev in postopkov izvajanja.

Po opravljenem državnem izpitu se tehnik elektronike lahko zaposli v podjetjih, ustanovah in obrtniških delavnicah, ustanovi lastno podjetje ali pa nadaljuje študij na katerikoli fakulteti.